Polityka prywatności

1. Zakres Obowiązywania

1.1 Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Spółkę INSTASPORT.PL z siedzibą w Warszawie w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pomocą funkcjonalności stron internetowych: https://instasport.pl (zwaną dalej Stroną Internetową) oraz wypełnienie obowiązku informacyjnego o przetwarzaniu danych osobowych wobec osób, których dane dotyczą.

1.2 Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Cię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu i adres poczty elektronicznej przekazane przez Ciebie za pomocą formularzy kontaktowych i komunikatorów na stronie internetowej, korespondencji tradycyjnej i elektronicznej oraz w rozmowach bezpośrednich i telefonicznych. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).

2. Informacje dotyczące ADO.

2.1 Spółka Instasport.pl z siedzibą w Warszawie (adres siedziby: ul. Mikołaja Trąby 6A lok 207 03-146 Warszawa) jest Administratorem Danych Osobowych (zwanym dalej: ADO) w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej: RODO) w odniesieniu do danych osobowych będących osobami fizycznymi.

2.2 Kontakt z ADO może się odbywać:

  • Pocztą tradycyjną na adres siedziby wskazany w pkt. 2.1 niniejszej Polityki Prywatności
  • Mailowo na adres: ……………………………….

3. Cel, podstawa prawna i zasady przetwarzania danych osobowych

3.1 Dane osobowe osób fizycznych przetwarzane są przez ADO w celu:

  1. Prowadzenia działań marketingu bezpośredniego, w tym przesyłanie informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)
  2. Sprzedaży i dostarczenia zakupionych produktów w sklepie internetowym pod adresem http://instasport.pl (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)
  3. Otrzymania odpowiedzi na zadane pytanie i prowadzenia komunikacji z ADO, na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)
  4. Ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO)

3.2 Dane osobowe przetwarzane są przez następujący okres:

  1. W celu prowadzenia działań marketingu bezpośredniego, realizacji złożonego zamówienia, otrzymania odpowiedzi na zadane pytanie i prowadzenia komunikacji z ADO – do czasu cofnięcia zgody
  2. W celu zawarcia i wykonywania umowy – przez okres prowadzenia negocjacji oraz trwania umowy, a po jej ustaniu do upływu okresów przedawnienia wszelkich roszczeń z niej wynikających.

3.3 Podanie danych osobowych w celach, o których mowa w pkt. 3.1 lit. a), c) i d) jest dobrowolne. Jeżeli nie podasz danych i nie wyrazisz zgody nie będziemy mogli odpowiednio: przekazywać Tobie w przyszłości informacji o naszej ofercie i promocjach, nie będziemy mogli założyć dla Ciebie i prowadzić indywidualnego konta użytkownika, nie będziemy mogli również odpowiedzieć na Twoje pytanie. Podanie danych osobowych w celu, o którym mowa w punkcie 3.1 lit b) jest dobrowolne jednakże jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku niepodania danych możemy odmówić złożenia Tobie oferty i zawarcia umowy.

3.4 Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza teren Polski, Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

3.5 Dane osobowe użytkowników mogą być powierzane przez ADO do przetwarzania następującym kategoriom podmiotów: firmy informatyczne, firmy analityczne, biura księgowe, agencje reklamowe obsługujące ADO, partnerzy prowadzący działania w zakresie edukacji oraz szkoleń dzieci i dorosłych, firmy organizujące obozy sportowe oraz wyjazdy turystyczne.

3.6 Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, mogą zostać przekazane na rzecz PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Kanclerskiej 15 (60-327), wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887 w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienie. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Udostępnienie danych jest dobrowolne, a jednocześnie konieczne do korzystania z serwisu.

3.7 Dane osobowe mogą być także udostępnione odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

4. Prawa osoby, której dane dotyczą


4.1 Każda osoba, której dane przetwarza ADO ma prawo dostępu do treści swoich danych i otrzymywania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu oraz prawo do przenoszenia danych.


4.2 Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, osoba, której dane dotyczą ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.


4.3 Osoba, której dane dotyczą ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy prawa o ochronie danych osobowych.

5. Pliki „COOKIES”

5.1 Serwis wykorzystuje technologię tzw. Ciasteczek (ang. „cookies”). Ciasteczka to małe pliki tekstowe, które są wysyłane przez serwis internetowy, a następnie zapisywane na komputerach, laptopach lub smartfonach, aby m. in. Ułatwić korzystanie ze stron www. Pliki te mogą zawierać dane osobowe w postaci adresu IP urządzenia wykorzystywanego przez użytkownika podczas korzystania z serwisu oraz unikatowego identyfikatora tego urządzenia. Pliki te nie są przechowywane na serwerach administratora, a istotą ich działania jest zapis ich zawartości podczas wizyty na stronie na urządzeniu wykorzystywanym do korzystania z serwisu.

5.2 Ciasteczka są wykorzystywane przez Spółkę INSTASPORT.PL przede wszystkim w celu: zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu, zachowania ustawień użytkownika związanych z wyświetlaniem serwisu, zbierania danych statystycznych i informacji o sposobie korzystania z serwisu.

5.3 Serwis nie wykorzystuje ciasteczek do identyfikacji, śledzenia ani zbierania danych osobowych. Administrator nie łączy danych eksploatacyjnych oraz informacji zawartych w plikach cookies z żadnymi innymi danymi, w których posiadanie wejdzie lub do których może mieć dostęp.

5.4 Podstawą prawną dla zbierania danych odczytywanych z plików cookies jest art. 6 ust. 1 lit (f) RODO, rozumiany jako realizacja usprawiedliwionego interesu administratora danych w postaci utrzymania funkcjonalności serwisu oraz dostosowanie strony do indywidualnych ustawień użytkownika, jak również zapamiętywanie wprowadzanych przez użytkownika danych związanych z korzystaniem z serwisu oraz prowadzenie analiz statystycznych dotyczących użytkowników i odwiedzających stronę.

5.5 Przetwarzanie danych osobowych pozostawionych w czasie zamawiania produktów i korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności Spółki Instasport.pl, w tym także informacji oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych, może być objęte profilowaniem.

5.6 Do profilowania wykorzystywane będą m.in. następujące dane: Twój adres IP, adres URL żądania, nazwa domeny, identyfikator urządzenia, a także inne podobne informacje.

6. Postanowienia końcowe

6.1 ADO dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

6.2 ADO zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszej Polityki Prywatności.